Disclaimer

Op de HMC website zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. HMC heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de HMC site en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. HMC staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. HMC aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. HMC wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. HMC garandeert evenmin dat de HMC site foutloos of ononderbroken functioneert.

Op de HMC site wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door HMC niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. HMC wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico.

HMC, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op de HMC site gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de HMC site. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HMC, de inhoud van de HMC site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. Op de HMC site en op deze Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.